ataşehir escort bayan maltepe escort pendik escort kurtkoy escort maltepe escort alanya escort antalya escort konya escort tuzla escort pendik escort bostanci escort atasehir escort kadikoy escort kurtkoy escort tuzla escort erenkoy escort beykoz escort umraniye escort
en ucuz ucak bileti pegasus bilet al flypgs turk hava yollari onur air sunexpress atlas jet anadolu jet
"> Sudafed Expektoran 150 Ml Şurup | Güzel Ege istanbul escort bayan escort bayan escort

Sudafed Expektoran 150 Ml Şurup

Formülü:

Bir ölçek (5ml) 30mg psödoefedrin hidroklorür ve 100mg guaifenesin içerir. Yardımcı maddeler: Şeker, metil paraben, propil paraben, mentol, alkol, kuş kirazı aroması, ponceau 4R, FD & C sarı n6.

Farmakolojik özellikleri:

Etki Mekanizması: Psödoefedrin, direkt ve indirekt sempatomimetik aktiviteye sahiptir ve etkili bir üst solunum yolları dekonjestanıdır. Psödoefedrin, sistolik kan basıncının yükseltilmesinde ve taşikardi yaratılmasında efedrinden önemli oranda daha az etkilidir ve merkezi sinir sisteminin uyarılmasında da etkisi daha düşüktür. Guaifenesin, ekspektoran bir etkiye sahiptir. Bu etkinin bronşiyal salgının hacmini ve su muhtevasını arttırarak salya vistozitesini azaltmak ve böylece salyanın ekspektorasyonunu sağlamak olduğu düşünülmektedir.

Farmakokinetik: psödoefedrin karaciğerde N-demetilasyon yoluyla aktif bir metabolit olan norpsödoefedrine kısmen metabolize olmaktadır. Psödoefedrin ve metaboliti idrar ile atılır, dozun %55 ile 75’i herhangi bir değişikliğe uğramadan atılır. İdrar asitlendiğinde psödoefedrinin idrar ile dışarı atılma hızı artar. Bunun tersine idrar pH’ı arttıkça idrar ile dışarı atılma hızı azalır. Guaifenesin hem oksidasyon, hem de demetilasyona uğrar. Sağlıklı yetişkin gönüllülerde, 60mg psödoefedrinin verilmesi yaklaşık 2 saat sonra (Tmax) yaklaşık 180 ng/ml’lik bir pik plazma konsantrasyonu (Cmax) yaratmıştır. Plazma yarılanma ömrü yaklaşık 5.5 saattir (idrar pH’I 5.0 ile 7.0 arasında kalır). Psödoefedrinin plazma yarılanma ömrü idrarın asitleşmesiyle önemli ölçüde azalır ve alkalinizasyon ile artar. Sağlıklı yetişkin gönüllülerde 600mg guaifenesin verildikten sonra Cmax yaklaşık 1.4 μg/ml, Tmax ise ilacın verilmesinden itibaren 15 dakikadır. Guaifenesinin plazma yarılanma ömrü yaklaşık 1 saattir ve 8 saat sonra kanda görülmez.

Farmakodinamik:Psödoefedrin, 4 saat süren dekonjestan etkisine 30 dakika içinde ulaşır. Guaifenesin ekspektoran etkisini 24 saat içerisinde gösterir.

Endikasyonları:

Sudafed Ekspektoran, prodüktif (balgamlı, göğüse inmiş) öksürükle birlikte görülen üst solunum yolu rahatsızlıklarında semptomatik bir rahatlama sağlar. Burnu açar, burun akıntısını durdurur ve ekspektorasyonu sağlayarak hastayı rahatlatır.

Kontrendikasyonları:

Sudafed Ekspektoran daha önce bu ilaca ve bileşiklerine karşı tolerans göstermemiş olanlar için kontrendikedir. Şiddetli hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları olanlarda kontrendikedir. Daha önceki 2 hafta içinde monoamin oksidaz inhibitörleri almış olan veya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psödoefedrin ve bu tip ilaçların birlikte kullanımı kan basıncında yükselmelere neden olabilir.

Uyarılar/Önlemler:

Narmatansif hastalarda psödaefedrinin görünür hiçbir presör etkisi almamakla beraber, Sudafed Ekspektaran, antihipertansif maddeler, trisiklik antidepresanlar ve dekanjestanlar, iştah bastırıcı ilaçlar ve amfetamin benzeri psikastimülanlar gibi diğer sempatamimetik ilaçları alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tekrarlanan veya kantral edilemeyen tedaviye başlamadan önce, bu gibi hastaların tek daz verilmesinden sanraki kan basınçları gözlenmelidir. Tüm sempatomimetik ilaçlarda olduğu gibi hipertansiyon, kalp, şeker hastalığı, hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme görülen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli renal ve/veya hepatik fonksiyon bozuklukları olan hastalarla ilgili spesifik bir araştırma bulunmamaktadır. Şiddetli renal ve/veya hepatik fonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatli olunmalıdır. Sudafed Ekspektoran, sigara içme, astım veya amfizem ile birlikte görülen inatçı veya kronik öksürük ya da soğuk algınlığında aşırı salgı ile birlikte öksürük görüldüğünde doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Mutajenisite ve karsinojenisite: Psödoefedrin ve guaifenesinin mutajenik ve karsinojenik potansiyelini belirlemek için yeterli bilgi yoktur.
Teratojenisite: Psödoefedrinin, insanlarda teratojenik olup olmadığı bilinmemektedir.
Fertilite üzerindeki etkileri: Sudafed Ekspektoranın insan fertilitesi üzerinde etkisi ile ilgili hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı:
Psödoefedrin ve guaifenesin uzun süreden beri istenmeyen etkiler görülmeden yaygın bir şekilde kullanılmaktaysa da, bunların gebelik sırasında kullanımları ile ilgili spesifik veriler bulunmamaktadır. Bundan dolayı, gebe kadının bu ilaçtan sağlayacağı yarar ile ilacın gelişmekte olan fetusa olabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla kullanımına karar verilmelidir. Psödoefedrin anne sütüne az miktarda geçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir. Ağız yoluyla tek doz psödoefedrin verilen annenin sütüyle 24 saat içinde bunun %O.5-O.7’siflifl atılacağı tahmin edilmektedir. Guaifenesin, bebek üzerinde hiçbir etkisi olmadığı tahmin edilen küçük miktarlarda anne sütünde atılmaktadır.

Çocuklarda: 2 yaşın altındaki çocuklara Sudafed Ekspektoran verilmeden önce bir doktora danışılmalıdır.

Yaşlılarda:Sudafed Ekspektoran’ın yaşlılarda etkileri henüz bilinmemektedir. Deneyimler, normal yetişkin dozunun yeterli olduğunu göstermektedir; ancak renal ve/veya hepatik fonksiyonun izlenmesi tavsiye edilir. Ciddi bir bozukluğa rastlandığında dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Psödoefedrinin kullanımı ile ilgili ciddi yan etkiler azdır. Uyku bozuklukları ve nadiren halusinasyonlar dahil merkezi sinir sisteminin (MSS) aşırı heyecan semptomları görülebilir. İrritasyona bağlı olan veya olmayan deri döküntüleri nadiren bildirilmiştir. Psödoefedrin alan erkek hastalarda bazen üriner retansiyon da bildirilmiştir; mevcut bir prostatik büyüme, bu durumu hazırlayıcı faktör olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Sudafed Ekspektoran’ın dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi sempatomimetik aminlerin katabolizmasını engelleyen monoamin oksidaz inhibitörleri ile beraber kullanılması bazen kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Psödoefedrin içermesinden dolayı Sudafed Ekspektoran, bretilyum, betanidin, guanetidin debrizokin, metildopa ve a ve b adrenerjik bloker ilaçlar gibi sempatetik aktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçların etkisini kısmen tersine çevirir. Bir antibakteriyel madde olan furazolidon, doza bağlı olarak monoaminoksidazın baskılanmasına neden olur. Sudafed Ekspektoran ve furazolidonun birlikte kullanımından kaynaklanan herhangi bir hipertansif kriz bildirilmemiş olmasına rağmen bu ilaçlar birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde: Günde 3 kez lOmi (2 ölçek).
6-12 yaş: Günde 3 kez 5ml (1 ölçek).
2-5 yaş: Günde 3 kez 2.5ml (1/2 ölçek).

Doz Aşımı ve Tedavisi
Sudafed Ekspektoran’da akut toksisitenin etkileri, irritabilite, aşırı huzursuzluk, titreme, konvülsiyonlar, palpitasyon, hipertansiyon, idrar zorluğu, gastrointestinal rahatsızlık, mide bulantısı ve kusmayı içine alabilir. Solunum destekleyici ve koruyucu ve konvülsiyonları kontrol edici önlemler alınmalıdır. Endike olduğu takdirde gastrik lavaj uygulanmalıdır. Mesane kateterizasyonu gerekebilir. İstenirse, psödoefedrin atılımının hızlandırılması için asit diürezi veya diyaliz yapılabilir.

Gallery of Sudafed Expektoran 150 Ml Şurup

sudafed şurup
maltepe escort
rus porno
escort ankara escort istanbul istanbul escort rus porno
bodrum escort