Ürodinami Endikasyonları

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 22:03

Endikasyonlar ürodinami

Erkek Aüss Ürodinami EndikasyonlarıÜrodinami eğer AÜSS tedavisinin planlanmasında bir de-ğişikliğe yol açacaksa yapılmalıdır (12). Hangi ürodinamik yöntemin kullanıldığı sonuçları etkileyebilmektedir. Ambula-tuar ürodinaminin konvansiyonel sistometriden DAA tespit açısından daha duyarlı olduğu bulunmuş ama bunun tedavi başarısı üzerine etkisi gösterilememiştir (36).Alt üriner sistem semptomları tedavisinde ürodinamik de-ğerlendirmenin bir değişikliğe yol açıp açmadığının araştırıldı-ğı bir cochrane metanalizinde literatürde konu ile ilgili tek ça-lışma değerlendirme için uygun bulunmuştur. Bu çalışmada işeme disfonksiyonu olan erkeklerde ürodinaminin tedavide değişikliğe yol açma risk oranı 39,41 (%95 güvenlik aralığı: 2,42 to 642,74) bulunmuş sadece klinik değerlendirme yapı-lan hastalarda cerrahi tedavi ihtimali daha fazla bulunmuştur (Risk oranı=0,87, %95 güvenlik aralığı=0,83-0,92). Cerrahi sonrası 6 ayda obstrükte olanların sayısı ameliyat öncesi sa-dece klinik değerlendirme yapılanlarda daha fazla bulunmuş-tur (Risk oranı=0,55, %95 güvenlik aralığı: 0,31-0,97). Üro-dinami yapılan ve yapılmayanlar arasında ameliyat sonrası Qm, IPSS açısından fark bulunamamıştır (17).İngiltere’de BPH için cerrahi için karar vermekte zorlanan has-talar için The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ürodinamiyi önermektedir (46). Uluslarası İnkontinans Danışma Komitesinin 2009’da yayınladığı değerlendirmede erkek AÜSS’de ürodinaminin kısıtlı yeri olduğu belirtilmiş yine de cerrahi öncesi yapılabileceği belirtilmiştir (47).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir